Privacyverklaring

Vitale wijze, gevestigd aan Heilige Stoel 6819, 6601 SV Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vitalewijze.nl, 0031 – (0)6 – 31 36 55 78

Marianne Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitale wijze. Zij is te bereiken via marianne@vitalewijze.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vitale wijze verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortejaar, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Vitale wijze verwerkt informatie over jouw gezondheid voor zover jij deze actief verstrekt en enkel in het kader van een passende coaching door Vitale wijze.

Vitale wijze verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en onze dienstverlening zo adequaat mogelijk uit te kunnen voeren. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en voor het toesturen van een factuur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitale wijze bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 2 jaar. Reden hiervoor is dat je gedurende deze termijn te allen tijde terug kunt komen op je eerdere begeleidingsvraag. Na deze tijd is er natuurlijk altijd mogelijkheid om opnieuw begeleiding te vragen en inventariseren we de gegevens opnieuw.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitale wijze verstrekt uitsluitend aan derden in overleg met jou en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vitale wijze maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Vitale wijze gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitale wijze en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marianne@vitalewijze.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vitale wijze wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vitale wijze neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 06- 31 36 55 78 of mail naar marianne@vitalewijze.nl.